Traži

Smokvina.hr

1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE
Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Smokvina Travel može prijaviti u poslovnici turističke agencije Smokvina Travel i drugim ovlaštenim agencijama. Prilikom prijave putnik i turistička agencija Smokvina Travel sklapaju ugovor, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja. 

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
U cijeni aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) su u pravilu sadržane usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, te troškovi organizacije putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana uključuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, troškove stručnog i lokalnog vođenja. 

3. POSEBNE USLUGE
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih stoga putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja plaća ih kod vodića ili predstavnika Smokvina Travel na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze. 

4. CIJENE
Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik odredene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršiocu usluge na licu mjesta u inozemstvu.

Turistička agencija Smokvina Travel može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Turistička agencija Smokvina Travel može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većeg od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana i to agenciji priopćiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. 

5. PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za vizu zemlje u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishodenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, turistička agencija Smokvina Travel smatra da je putnik otkazao putovanje. 

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Smokvina-e opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Smokvina ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima Smokvina važećim za navedeno putovanje koja je dana bilo od strane Smokvina-ovih djelatnika ili neke treće osobe.

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije ugovorio sobu / apartman posebnih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu / cjeniku. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za dolaske u objekte iza 20 sati potrebno je prethodno obavijestiti Smokvina d.o.o. najmanje jedan dan prije odlaska na put.

Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane agencije. 

7. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise, te ukoliko ih ne poštuje i zbog toga ne može nastaviti putovanje, sve troškove i posljedice koje nastanu zbog toga snosi sam. 

8. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE Smokvina-e ILI PROMJENA PROGRAMA
Ukoliko u programu nije posebno navedeno, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu treba biti:

za putovanje autobusom najmanje 30 putnika, 
za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Evropi najmanje 20 putnika, 
za putovanje na interkontinentalnim zrakoplovnim linijama najmanje 15 putnika, 
za putovanje na posebnim zrakoplovnim linijama, vlakovima ili hidro-gliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. 
Smokvina zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka ili u toku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili ih izbjeći.

Smokvina Travel zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u odredenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Smokvina Travel ne može utjecati) i to bez isplate odštete i prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

Smokvina Travel ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredvidenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Ukoliko Smokvina Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat ukupnog iznosa. 

9. REKLAMACIJE
Svaki putnik - nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan uložiti pismenu reklamaciju Smokvina Travel-u najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka Smokvina Travel je ne uzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluga da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Bez pismene reklamacije Smokvina Travel ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje Smokvina Travel-a došlo do neizvodenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja za još 14 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca žalbe. Organizator će rješavati samo one pritužbe za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriće posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju spora, nadležan je sud u Zlataru. 

10. ZDRAVSTVENI PROPISI
U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporučamo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

11. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage, do određene težine koju odreduje prijevoznik, je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Smokvina Travel ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu.

Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje na prijevoznika ili hotel. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u međunarodnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz, te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe.

Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage. 

12. GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak. 

13. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kučnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a Smokvina Travel otklanja svaku odgovornost za štetu. U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. 

14. INFORMACIJE
Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obavezuje organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

15. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA  

 
Ako putnik otkaže ili prekine putovanje Smokvina, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećim uvjetima (induvidualni otkazi-do 5 osoba): 
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana a najmanje 100 kn 
29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana 
21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana 
14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana 
7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana 
Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, agencija zadržava 100%, bez obzira na razlog odustanka. 
Grupni otkaz (za više od 5 osoba) 
Agencija zadržava : do 90 i više dana prije polasaka -20%; od 89 - 60 dana -30%; od 59 - 30 dana -60%; od 29 - 15 dana -80%; od 14 - 0 dana -100% .Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza, agencija zadržava 100%, bez obzira na razlog odustanka. 
Ako je u posebnom ugovoru koji se potpisuje ili programu putovanja drugačije navedeno, primjenjuju se uvijeti i otkazi iz posebnog ugovora ili programa putovanja. 
 
 
16. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA 
 
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 3 ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. 
U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Smokvina zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 15.  
 
 
17. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA I BOLESTI, OSIGURANJE OD RIZIKA OŠTEĆENJA I GUBITKA PRTLJAGE I DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU 
 
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti kao i program putovanja smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili u Smokvina, pri čemu Smokvina djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.  

18. UPOZORENJE

Navedeni uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opci uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s Smokvina Travel-om odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Smokvina Travel -a. 

18. NADLEŽNOST SUDA
U slučaju spora nadležan je sud u Solinu.

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta