Traži

Smokvina.hr

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

1. Opće odredbe
2. Cijena usluge smještaja na plovilu
3. Rezervacije i uplate
4. Plaćanje
5. Obveze i odgovornost krajnjeg korisnika usluge smještaja na plovilu
6. Brodski dokumenti
7. Preuzimanje plovila
8. Polog
9. Produljenje razdoblja korištenja usluge smještaja
10. Pravo krajnjeg korisnika na promjene i odustajanje od usluge smještaja na plovilu
11. Promjena rezervacije
12. Lomovi i oštećenja
13. Odgovornost agencije
14. Povrat brodice
15. Osiguranje
16. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja agencije
17. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
18. Putno osiguranje
19. Gubitak imovine
20. Zaštita osobnih podataka
21. Prigovor i žalbe
22. Napomena
23. Popusti
24. Nadležnost suda

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja na plovilu
 
1. OPĆE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa pružanja usluge smještaja na plovilu koji turistička
agencija Smokvina sklapa ugovaratelj programa (u daljnjem tekstu: Krajnji korisnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i krajnjeg korisnika ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.
 
2. CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU
Cijena usluge smještaja pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila i osiguranje određeno
uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je Charter osigurao plovilo. Cijena
usluge smještaja ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu
Chartera ili Agencije i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom korištenja
usluge smještaja na plovilu.

3. REZERVACIJE I UPLATE
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici
agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima
pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na
taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika,
tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni
materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne
informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su
sastavni dio ovog ugovora. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje
zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o
odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dan prije početka
korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno, a s kojima je putnik upoznat
prilikom potvrde rezervacije.

 

4. PLAĆANJE
Način plaćanja je sljedeći:
• 40% cijene usluge smještaja na plovilu po odobrenom upitu
• 60% cijene usluge smještaja na plovilu minimalno 30 dana prije početka
konzumacije usluge

5. OBVEZE I ODGOVORNOST KRAJNJEG KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU
a. Krajnji korisnik se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama, a za napuštanje
teritorijalnih voda, prije potvrde rezervacije, potrebno je dobiti i pismenu suglasnost
Chartera. Podaci o Charteru Krajnjem korisniku će biti dostavljeni prije početka
korištenja usluge smještaja na plovilu, zajedno sa svim ostalim neophodnim
informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Krajnji korisnik se obvezuje da neće
pružati uslugu smještaja ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom neće
sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za
profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne
vremenske uvjete.
b. Krajnji korisnik je obvezan poštovati carinska i ostala pravila i propise, uredno voditi
brodski dnevnik, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme
odnositi s pažnjom. Ukoliko su Krajnjem korisniku potrebne usluge skipera, Krajnji
korisnik je o tome dužan obavijestiti djelatnike Agencije prilikom potvrde rezervacije. U
slučaju da uz uslugu smještaja na plovilu ne želi koristiti dodatnu uslugu skipera
Chartera ili Agencije, Krajnji korisnik izjavljuje da posjeduje sve dozvole potrebne za
upravljanje tipom plovila na kojemu se pruža usluga smještaja, važeće sukladno
propisima RH, a u suprotnom da će upravljanje plovilom prepustiti članu posade koji ima
sve odgovarajuće dozvole za plovidbu važeće sukladno propisima RH.
c. Za djela i/ili nepažnju Krajnjeg korisnika zbog kojih je charter odgovoran trećoj osobi, a
koja nisu pokrivena osiguranjem, Krajnji korisnik se obvezuje uplatiti Charteru sve
materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili
nepažnje. Krajnji korisnik je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno
zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode Krajnji korisnik je obvezan
pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili
drugih ovlaštenih osoba. Krajnji korisnik je obvezan odmah obavijestiti Charter o takvim
događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili
zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Krajnji korisnik je obvezan o
tome izvijestiti ovlaštene osobe i Charter.
d. Manjak i/ili štetu na plovilu koje krajnji korisnik slučajno uzrokuje ili isti nastanu zbog
nepažnje Krajnjeg korisnika, Charter će pokušati otkloniti, to jest nadoknaditi manjak u
okviru kaucije/ pologa. Ukoliko iznos štete i/ili manjka prelazi visinu pologa, razliku do
ukupnog iznosa štete i/ili manjka Charter će nadoknaditi kod osiguravajućeg društva kod
kojeg su brodovi Chartera osigurani. Ukoliko do štete i/ili manjka dođe uslijed grube
nepažnje Krajnjeg korisnika ili ih isti namjerno prouzrokuje, Krajnji korisnik je Agenciji i
Charteru obvezan podmiriti sve moguće troškove i štetu koji za Agenciju i Charter iz
navedenih proiziđu.
e. Krajnji korisnik je obvezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici
nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Krajnjeg korisnika.Oštećenja
podvodnog dijela plovila prouzročena nepažnjom i lošim upravljanjem Krajnjeg korisnika
bit će pregledana i popravljena na trošak Krajnjeg korisnika. U slučaju angažiranja
skipera odgovornost za gore navedene štete prenose se na skipera.
f. S obzirom na vremenske uvjete Krajnji korisnik je dužan kod plovila koja koriste jedra
pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da plovilo plovi pod opterećenjem za jedra
većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora
za konope i jedra. Krajnji korisnik se obvezuje da neće ploviti na području koje je
nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima Krajnji korisnik raspolaže ili da
prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne
materijale koji su mu na raspolaganju, te da neće ploviti noću.
g. Krajnji korisnik se obavezuje da neće napustiti luku ili sidrište ukoliko je ili se jačina
vjetra očekuje preko 25 čvorova ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne
otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna
pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo
koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju. Krajnji korisnik neće napustiti luku ili
sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili
njegova posada nesigurni ili dvojbeni.
h. Držanje kučnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i sl.) na plovilu nije dozvoljeno.
i. U slučaju nepridržavanja gore navedenih obveza Krajnji korisnik osobno odgovara
Charteru i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Krajnji korisnik je odgovoran za
sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka perioda korištenja
usluge smještaja na plovilu.

6. BRODSKI DOKUMENTI
Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za korištenje usluge
smještaja na plovilu i Krajnji korisnik ih je obvezan čuvati do kraja konzumacije ugovorene
usluge.

7. PREUZIMANJE PLOVILA
Charter ima obvezu isporučiti plovilo Krajnjem korisniku čisto i uredno, spremno za plovidbu
te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.
Prije početka konzumacije usluge smještaja Krajnji korisnik je obvezan pregledati opće stanje plovila
i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na
plovilu i opremi neutvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Krajnjem korisniku tražiti nižu
cijenu korištenja usluge smještaja na plovilu.
 

8. POLOG
Prije preuzimanja plovila Krajnji korisnik ostavlja Charteru obvezan polog u gotovini ili otisku
kreditne kartice za iznos utvrđen između Chartera i Agencije. Polog će se u potpunosti
vratiti Krajnjem korisniku ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati uredno i neoštećeno s
punim spremnicima goriva. Ukoliko je uz uslugu smještaja na plovilu ugovoreno i korištenje
usluge skipera Chartera ili Agencije sve štete koji proizlaze iz grubog nemara, lošeg
pregleda plovila i ne pridržavanja pisanih i nepisanih pomorskih zakona i uzanaca idu na
trošak skipera odnosno njegove profesionalne police osiguranja.
 

9. PRODULJENJE RAZDOBLJA KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA
Ukoliko Krajnji korisnik želi produljiti razdoblje korištenja usluge smještaja na plovilu, mora se vratiti
u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Agenciju na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo
vrijeme i mjesto povrata plovila.

10. PRAVO KRAJNJEG KORISNIKA NA PROMJENE I ODUSTAJANJE OD USLUGE
SMJEŠTAJA NA PLOVILU
a. Obavijest o odustajanju ili promjeni, ukoliko je ista moguća, mora od strane Krajnjeg
korisnika biti dostavljena agenciji pismenim putem (e-mail, fax poruka). Pod promjenom
se smatra promjena broja osoba ili imena putnika ili datuma početka i/ili završetka
korištenja usluge smještaja na plovilu najkasnije 32 dana prije početka korištenja usluge.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Krajnji korisnik zbog toga
odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza
rezervacije. Promjena usluge smještaja na plovilu i svaka druga promjena unutar 32
dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom
rezervacije.

b. Za fiksno potvrđene rezervacije usluge smještaja na plovilu, datum primitka pismenog
otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koji slijedi:
1. ukoliko Krajnji korisnik odustane od korištenja usluge smještaja na
plovilu 32 dan i više prije početka konzumacije usluge, Agencija zadržava
50% cijene usluge smještaja. Ukoliko odustajanje nastupi unutar 31 dana
prije početka konzumacije usluge, Agencija ima pravo zadržati cjelokupan
iznos.

8b
2. ako zbog bilo kojeg razloga Krajnji korisnik i njegova posada odustanu
od korištenja usluge smještaja na plovilu nakon preuzimanja istog,
Agencija će zadržati potpuni iznos cijene usluge smještaja i teretiti
Krajnjeg korisnika za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja.
8a Budući je u slučaju otkaza rezervacije unutar 31 dan prije početka
korištenja usluge smještaja na plovilu.
Krajnji korisnik dužan agenciji platiti cjelokupni iznos (100%) rezervacije, naznačen na ponudi
poslanoj putniku od strane agencije, smatra se da Krajnji korisnik nije odustao od konzumacije
usluge smještaja na plovilu, te da sukladno tome zadržava pravo upućivanja na uslugu smještaja na
plovilu drugog korisnika. U tom slučaju krajnji korisnik je dužan obavijestiti novog krajnjeg korisnika
da isti preuzimanjem rezervacije prihvaća i sva prava i obveze navedene u ovim Općim uvjetima Ako
Krajnji korisnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, agencija će
zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom. Ukoliko Krajnji korisnik za rezerviranu
uslugu smještaja na plovilu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili
Charteru, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore
navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija
zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
 

11. PROMJENA REZERVACIJE
Ukoliko Krajnji korisnik zatraži promjenu rezervacije nakon fiksne potvrde iste, promjena je moguća
samo u slučaju kada Charter kod kojeg je plovilo prvobitno rezervirano može ponuditi adekvatnu
zamjenu. U slučaju kada Charter kod koje je plovilo prvobitno rezervirano nije u mogućnosti ponuditi
adekvatnu zamjenu, promjena rezervacije kod drugog Chartera podrazumijeva otkazivanje prvobitne
rezervacije i podliježe troškovima prema točki 8. Općih uvjeta pružanja usluge smještaja na plovilu
(Pravo krajnjeg korisnika na promjene i odustajanje od usluge smještaja na plovilu).
 

12. LOMOVI I OŠTEĆENJA
O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, Krajnji korisnik mora odmah izvijestiti Charter
koji će obavijestiti Krajnjeg korisnika o načinu izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme.
Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit će obavljena na trošak Krajnjeg korisnika
(odnosno skipera).
 
13. ODGOVORNOST AGENCIJE
Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Krajnjeg korisnika plovilo ne može biti korišteno,
Agencija će nastojati osigurati zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni
usluge smještaja kao za prvotno dogovoreno plovilo. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti ponuditi
odgovarajuću alternativu Krajnji korisnik može tražiti povrat uplaćenih sredstava. Krajnji korisnik
nema pravo na bilo koju drugu odštetu osim gore navedene.

14. POVRAT BRODICE
Krajnji korisnik je obvezan plovilo vratiti Charteru na ugovoreno mjesto u ugovoreno
vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Povratak na ugovoreno mjesto
(marinu predviđenu za povrat plovila) u večernjim satima dan prije predaje plovila je
obvezan. Predaja plovila obavlja se u jutarnjim satima na dan predviđene predaja plovila.
Ukoliko Krajnji korisnik ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti
Agenciji dvostruku dnevnu cijenu za svaki započeti dan zakašnjenja, uz moguće gubitke i
troškove prouzročene Agenciji i Charteru kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti
opravdano u slučaju više sile samo ako je Krajnji korisnik odmah o tome izvijestio Charter.
Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili
lošom upotrebom od strane Krajnjeg korisnika i njegove posade, odgovornost su Krajnjeg
korisnika, a Charter će taj iznos odbiti od pologa Krajnjeg korisnika. Ukoliko iznos troškova
za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme prelazi visinu pologa, razliku do ukupnog
iznosa troškova Charter će nadoknadit prema točki 3. d ovih Općih uvjeta.
U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, charter će od depozita naplatiti cijenu posebnog
čišćenja. Charter će također izvršiti naplatu dopune goriva u slučaju da Krajnji korisnik ne vrati
plovilo s punim spremnicima.

15. OSIGURANJE
Osiguranje plovila, opreme i posade određeno je uvjetima ustanovljenim od strane
osiguravatelja kod kojeg je Charter osigurao plovilo na kojemu se pruža usluga smještaja.
Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku Chartera
odmah po nastanku. Šteta koja je pokrivena osiguranjem, a koja nije odmah prijavljena
predstavniku Chartera, a u skladu je s policom osiguranja, neće biti priznata. U tom slučaju
Krajnji korisnik je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog
prijavljivanja štete. Jedra nisu osigurana i u svakom slučaju oštećenja jedara troškove snosi
Krajnji korisnik. osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili
ukoliko su se oštetila uslijed loma jarbola.

16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA
AGENCIJE
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije,
Krajnji korisnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje
trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja.

17. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko Krajnji korisnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao
otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od
otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanj. Premija
osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućoj
kući – partneru Agencije. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz
obaveznu pismenu potvrdu:
• smrt
• nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
• iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
• poremećaji u trudnoći
• nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema
pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
• štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim
krivičnim djelom treće osobe
• vojna vježba
Ukoliko Krajnji korisnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i
ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka Agencija zadržava pravo isplate
prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne
isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da Krajnji korisnik ima uplaćeno osiguranje od
otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Krajnji korisnik sva svoja potraživanja prenosi
na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje
Krajnjem korisniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja
Krajnjeg korisnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali
uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Krajnjem korisniku preporučamo
da ih osobno pročita.

18. PUTNO OSIGURANJE
Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i
bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno
osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su
Krajnjem korisniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U
slučaju da Krajnji korisnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod
jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik.
Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.
 

19. GUBITAK IMOVINE
Krajnji korisnik je dužan voditi brigu o svojoj imovini. Agencija nije odgovorna za gubitak i/ili
oštećenje kao ni za krađu imovine Krajnjeg korisnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na
plovilu, operativnom vozilu ili u uredu Agencije ili Chartera. Uplatom odgovarajućeg dijela
cjelokupnog iznosa rezervacije Krajnji korisnik potvrđuje rezervaciju i prihvaća Opće uvjete
pružanja usluge smještaja na plovilu, te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih
gubitaka i/ili oštećenja od strane Agencije ili Chartera. Gubitak ili krađa imovine prijavljuju
se predstavniku Chartera i nadležnoj policijskoj postaji.

20. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Krajnji korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci krajnjeg korisnika potrebni su u
procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija
se obvezuje da neće osobne podatke krajnjeg korisnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u
svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na
ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti,
osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme
puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko krajnji korisnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci krajnjeg korisnika čuvati će se u bazi
podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Krajnji
korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u
svrhu marketinških akcija Agencije.

21. PRIGOVOR I ŽALBE

Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:
a. Krajnji korisnik dužan je na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja
usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije.
Krajnji korisnik dužan je surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj
namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Krajnji korisnik na samome mjestu
ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija
nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

b. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen,
najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Krajnji korisnik je dužan poslati pismeni
prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu
prigovora agenciji. Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom
obliku za vrijeme povrata plovila (check-out), supotpisani od strane predstavnika
chartera.

c. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon
ulaganja prigovora, Krajnji korsinik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje
druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Krajnji korisnik se odriče prava na tužbu.
Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos
aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete. d. Ako je Krajnji korisnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute”
(putovanje u posljednji trenutak), tada Krajnji korisnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Navedena putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a Krajnji korisnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene
prihvatio takvo putovanje pa zbog toga isti nema pravo prigovora prema Agenciji i/ili Charteru.

e. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora i gužve u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge.

22. NAPOMENA
Krajnji korisnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

Ovi Opći uvijeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju.

23. POPUSTI
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

24. NADLEŽNOST SUDA
Krajni korisnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Splitu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

Pošaljite upit

ID: [924] OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU
Broj odraslih osoba:
Broj djece:
Datum dolaska:
Datum odlaska:
Upit:

Kontakt podaci

* Ime:
* Prezime:
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
* E-mail:
* Telefon / Mobitel 1:
Telefon / Mobitel 2:
Faks:
Napomene:
* denotes required field

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta